Ochrana osobních údajů

dle obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”)

 

I.
Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s.r.o., IČ 03463729, se sídlem U Národní galerie 469, 156 00 Praha-Zbraslav (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: U Národní galerie 469, 156 00
email: galerie@aukceobrazu.eu
telefon+420 607 797 737

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyplnění Vaší registrace / poskytnutím obrazu do aukčního prodeje.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • e-mailová adresa a telefonní číslo dražitele budou použity správcem pouze k zasílání informativních zpráv o konání dražeb a o nabídkách ostatních služeb dražebníka. Zasílání těchto sdělení je možné dodatečně zrušit zasláním zprávy na e-mailovou adresu galerie@aukceobrazu.eu ve tvaru "Nemám zájem o zasílání reklamních sdělení".


2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení aukčního prodeje a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při registraci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky aukčního prodeje, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

IV.
Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.
 • kopie průkazu totožnosti dražitele budou uchovávány pouze po dobu registrace. Pokud registrovaný dražitel bude požadovat zrušení registrace, budou jeho osobní údaje zlikvidovány. Požadavek na zrušení registrace je nutné zaslat na e-mailovou adresu galerie@aukceobrazu.eu. Kopie dokladů totožnosti jsou uchovávány v elektronické podobě a jsou chráněny přístupovým kódem. K osobním údajům dražitelů mají přístup pouze jednatel společnosti a zaměstnanci za účelem ověření autentičnosti registrace dražitele.


2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • zajištující účetnictví společnosti
 • zajišťující provozování aukčního portálu
 • zajišťující marketingové služby
 • Správce je oprávněn nechat se zastupovat 3. osobou na základě substituční plné moci a to v případě, že dojde ze strany vítězného dražitele ke zmaření aukce a neuhrazení vydražené položky do 20 dnů od ukončení aukce dané aukční položky. V tomto případě mohou být poskytnuty osobní údaje tohoto dražitele společnosti, zabývající se vymáháním pohledávek. Ke sdělení osobních údajů o dražiteli má nárok i policie ČR v případě podezření o trestný čin.

 

VI.
Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.


2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že smlouvy o zprostředkování prodeje s vlastníky dražených položek budou uchovány v uzamykatelné schránce
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Zaregistrováním se potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím registračního formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 


 

Souhlas s ukládáním cookies

1. AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s.r.o., užívá na webové stránce www.aukceobrazu.eu soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení webových stránek. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce.
 

2. Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google, Sklik, Facebook, baggira. Případně dalším poskytovatelům zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 

3. Webové stránky nelze používat v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.
 

4. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče. Společnost AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s.r.o. shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

 • služby Google provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
 • služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.
 • služby Seznam Sklik, provozované společnosti Seznam.cs, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, IČO 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 6493 v souladami s podmínami, dostupnými na https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/.
 • Návštěvníci mohou požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
 • Je možné si vyžádat u správce přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
 • Je možné požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz správce provede, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy správce,

 

Typ Název Účel Expirace
Cookies třetích stran Google Analytics Získání statistických informací Dle nastavení prohlížeče,
popř. do odstranění
Cookies třetích stran Google Ads identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting) 180 dnů
Cookies třetích stran Pixel Facebook identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting) 180 dnů
Cookies třetích stran Seznam Sklik identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Seznam, opětovné cílení reklamy (retargeting) 180 dnů

 

AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s.r.o.