Všeobecné obchodní podmínky aukčního řádu

Všeobecné obchodní podmínky aukčního řádu upravují účast na internetové aukci v systému společnosti AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s.r.o. provozovaném na portálu www.aukceobrazu.eu a pravidla jejího průběhu a užívání

 

I.
Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky aukčního řádu (dále jen VOP) upravují pravidla užívání internetového portálu www.aukceobrazu.eu jeho uživateli a zároveň podmínky účasti jednotlivých účastníků internetových aukcí uskutečněnýchprostřednictvím portálu www.aukceobrazu.eu, tedy osob, které se zapojí do internetové aukce za účelem učinit nejvyšší nabídku na položku aukce a cílem tuto položku aukce zakoupit. Vyplněním registrace na portálu www.aukceobrazu.eu uzavírá zájemce s provozovatelem smlouvu o účasti na internetové aukci za účelem uzavření kupní smlouvy na položku aukce. Označením pole „Souhlasím a porozuměl jsem Všeobecným obchodním podmínkám“ poskytuje zájemce svůj souhlas s aktuálním zněním VOP, které se stávají nedílnou součástí smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, postupem dle č. III. těchto VOP.

Provozovatelem internetové aukce je společnost AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s. r. o. se sídlem U Národní galerie 469, 156 00 Praha-Zbraslav, vedená Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87634, IČ 03463729, DIČ CZ03463729 (dále jen provozovatel), e-mail: galerie@aukceobrazu.eu. Provozovatel pořádá neveřejné internetové aukce, kterých se mohou účastnit pouze registrovaní zájemci a současně zajišťuje správu aukčního systému, údržbu a podporuje nabídku položky aukce prostřednictvím marketingu a zasílání obchodních sdělení s tím, že je oprávněn k těmto účelům publikovat položku aukce veřejnosti, včetně fotografií a popisu nabízené položky aukce na základě vlastníkem uděleného souhlasu k takovému způsobu jejich užití.

Nabízené položky aukce jsou označeny a popsány na internetovém portálu www.aukceobrazu.eu a současně jsou vystaveny v prostorách AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s.r.o., U Národní galerie 469, 156 00 Praha - Zbraslav, v provozních hodinách, k osobnímu prohlédnutí účastníkem, před jeho samotnou účastí v internetové aukci. Bez ohledu na vady a nedostatky či chybný popis položky, slouží tato zobrazení pouze pro potřeby identifikace položky. Účastník má tedy nezpochybnitelné právo a povinnost si položku aukce osobně prohlédnout ve svém vlastním zájmu před učiněním příhozu a seznámit se tak se stavem každé položky a je výhradně na jeho zvážení, zda položka odpovídá uvedenému popisu, neboť reklamace po učinění vítězného příhozu není možná. Pouze v případě uvedeném v č. IV. těchto VOP.

Způsob provedení aukce je dán použitou softwarovou aplikací aukce. Technické nároky na softwarovou aplikaci internetové aukce jsou, že počítač účastníka aukce musí být připojen k internetu a pro bezproblémovou účast v internetové aukci je nutné nainstalovat a použít některý z podporovaných internetových prohlížečů v aktuální verzi jako např. Chrome, Internet Explorer, Safari apod.

 

II.
Základní pojmy průběhu a užívání

Všeobecné obchodní podmínky aukčního řádu (VOP) = podmínky účasti na internetové aukci v systému společnosti AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s. r. o., provozovaném na portálu www.aukceobrazu.eu a pravidla jejího průběhu a užívání; provozovatel = společnost AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERI s. r. o., provozující internetový aukční systém, který umožňuje vlastníkovi zpeněžit položku aukce, stanovit podmínky zpeněžení a převodu vlastnických práv k položce aukce; vlastník = osoba zadávající provedení internetové aukce, dispozičně oprávněná vůči položce internetové aukce, která má v úmyslu položku internetové aukce zpeněžit; položka aukce = movité předměty, případně jejich soubory, jejichž prodej je realizován prostřednictvím internetové aukce a v níž jsou popsány;

internetová aukce = služba sloužící k výběru nabídky účastníka internetové aukce, která se provádí na základě zadání vlastníka za účelem zpeněžení položky internetové aukce, realizuje se prostřednictvím webového rozhraní v internetové aukci, kde jednotliví účastníci činí nabídky v souladu s VOP, rozumí se prodej nejvyšší nabídce učiněné na internetovém portálu www.aukceobrazu.eu; uživatel = osoba, která navštívila portál www.aukceobrazu.eu a užívá jeho funkcí; zájemce = uživatel portálu www.aukceobrazu.eu, který vyplnil registraci do internetového aukčního systému na www.aukceobrazu.eu pod svým přihlašovacím jménem (e-mail) a heslem a souhlasil s VOP účasti na internetové aukci v systému společnosti AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s.r.o. provozovaném na portálu www.aukceobrazu.eu; účastník = zájemce o účast v aukci, který dokončením registrace na www.aukceobrazu.eu s provozovatelem internetové aukce uzavřel smlouvu o účasti v internetové aukci a byl mu povolen přístup do internetové aukce; internetový aukční systém = internetová aplikace v aktuálně použité verzi zvolené provozovatelem, která je využita k provedení internetové aukce;

přihlašovací jméno = e-mail účastníka, zadaný při registraci; heslo = ochranný prvek pro přihlášení se účastníka do internetové aukce; účet = část internetového aukčního systému zpřístupněná účastníkovi internetové aukce, obsahující informace jemu příslušející a evidující jeho jednotlivé nabídky; vyvolávací cena = nejnižší možná cena položky aukce bez poplatku provozovateli; nabídka = činí se formou příhozu a je to nabídka peněžité částky, učiněná účastníkem aukce, převyšující jak vyvolávací cenu, tak i aktuálně nejvyšší nabídku učiněnou jiným účastníkem aukce alespoň o minimální příhoz; tabulka minimálních příhozů = výše příhozu při určité okamžité internetové aukční ceně; standardní příhoz = aktuálně další příhoz v pořadí dle tabulky minimálních příhozů; vlastní příhoz = jakákoli částka větší než je aktuálně další v pořadí dle tabulky minimálních příhozů; limit = částka větší než je výše aktuální ceny a minimálního příhozu, z níž systém pak dále za účastníka automaticky přihazuje nejnižší možnou částku, která bude nutná k tomu, aby účastník zůstal nejvýše přihazujícím, až do výše jeho limitu; aktuální cena = součet vyvolávací ceny a veškerých dosavadních příhozů bez poplatku provozovateli; vítězný příhoz = poslední příhoz na položku aukce, jehož přičtením k aktuální ceně se vyjádří, za kolik byla položka aukce prodána; prodejní cena = konečná cena položky aukce bez poplatku provozovateli; poplatek provozovateli = poplatek provozovateli za zprostředkování prodeje formou internetové aukce a na úhradu nákladů s tím spojených, který je smluvně stanoven ve výši 20%, vč. DPH, z konečné prodejní ceny.

 

III.
Podmínky účasti v internetové aukci

Zájemcem může být právnická i fyzická osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která se zapojí do internetové aukce za účelem činit příhozy a cílem zakoupit danou položku. Pro registraci je třeba použít registrační formulář zveřejněný na internetovém portálu www.aukceobrazu.eu. Registrace je bezplatná, nenároková, s platností do odstoupení. Zájemce internetové aukce je povinen se zaregistrovat a vyplnit úplně a pravdivě registrační formulář, který si před odesláním provozovateli může zkontrolovat a opravit zadané údaje. Uvedené údaje mohou být provozovatelem ověřeny. Zájemce bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zjišťovat v rámci identifikace osob rodná čísla, a to v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Zájemce je po vyplnění registračního formuláře povinen zaslat e-mailem kopii svého platného občanského průkazu nebo pasu provozovateli nebo jej předložit osobně v provozní době v galerii AUKCEO BRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s.r.o..

Ověření totožnosti zájemce je nezbytné k úspěšnému dokončení registrace. Zájemce výslovně prohlašuje a zasláním kopie občanského průkazu/pasu (obě strany) stvrzuje, že veškeré své osobní údaje předává provozovateli dobrovolně a o své vlastní vůli, při plném dodržení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, z důvodu ověření své totožnosti. Uděluje provozovateli souhlas ke zpracování svého rodného čísla a případnému zpracování či pořízení kopie průkazu totožnosti. Právnická osoba, která se zaregistruje a stane se tak účastníkem či zmocněncem účastníka, je povinna po vyplnění registračního formuláře zaslat e-mailem nebo osobně výpis z obchodního rejstříku, ne starším než tři měsíce, ve které je zapsána osoba oprávněná jednat jejím jménem. Ověření totožnosti takového osoby bude probíhat stejným způsobem jako u osoby fyzické. Zájemce zodpovídá za to, že elektronický kontakt (e-mail), který uvede v rámci registrace, existuje, a že je oprávněn tento elektronický kontakt používat pro přijímání elektronické pošty. Vyplněním registračního formuláře a odsouhlasením VOP zájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby provozovatele, včetně zasílání informačních emailů. Údaje poskytnuté pro registraci slouží pouze pro interní potřeby provozovatele a bude s nimi nakládáno v souladu s platnými zákony ČR, viz bod IV. VOP.

Registrací a každým novým přihlášení do svého účtu účastník vyslovuje svůj souhlas s VOP v platném znění. Registrovaný účastník je povinen sledovat aktuální VOP a těmito podmínkami se řídit. Následně se může účastník přihlásit pomocí svého uživatelského jména a hesla zadaného při registraci a aktivně se účastnit internetové aukce. Provozovatel si vyhrazuje právo nedokončit registraci nového zájemce, a to i bez udání důvodů. Údaje o registraci účastníka, tedy smlouvě o účasti v internetové aukci, včetně data provedení registrace, jsou provozovatelem archivovány po dobu platnosti registrace a účastníkovi na jeho žádost k nim bude umožněn přístup. Současně má každý registrovaný účastník ve svém účtu archivovány veškeré své akceptace na položky. Registraci může účastník kdykoliv zrušit, pokud zašle oznámení o odstoupení od smlouvy na e-mail galerie@aukceobrazu.eu, případně poštou na adresu sídla provozovatele písemnou formou doporučeného dopisu. Po vypořádání všech finančních závazků účastníka vůči provozovateli, bude registrace účastníka zablokována a údaje skartovány, pokud zákon nestanoví jinak, viz bod IV. VOP.

Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel. čísla, email, poštovní adresa, osobní identifikační údaje) jsou důvěrné a budou použity pouze pro interní potřebu provozovatele internetového portálu www.aukceobrazu.eu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě pro marketingové účely. Dražitel souhlasí s tím, že provozovatel může poskytnout osobní údaje dražitele třetím stranám, za účelem vymáhání pohledávek vzniklých z důvodu zmařené aukce. Tato data jsou shromažďována za účelem splnění zákonných předpisů, viz zákon č. 253/2008 Sb. a z obchodních a marketingových důvodů. Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pokud provozovatel poruší své povinnosti správce osobních údajů, má účastník internetové aukce právo požadovat na provozovateli vysvětlení a odstranění vzniklého stavu. Právo účastníka k údajům o jeho osobě je zaručeno. Účastník registrací a využíváním služeb internetové aukce dává souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů a sdělením elektronického kontaktu vyslovuje souhlas s tím, že mu jeho prostřednictvím budou zasílána obchodní sdělení poskytovatele.

Nesouhlasí-li účastník aukce s tím, aby mu byla zasílána takováto sdělení provozovatelem, nahlásí tuto skutečnost osobně nebo písemně spolu se svým elektronickým kontaktem. Účastník má též právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze zrušením registrace, viz bod III. VOP. V případě zániku či zrušení registrace budou shromážděné údaje likvidovány, ledaže povinnost uchovat údaje vyplývá ze zákona. Přístup registrovaných účastníků do aukčního systému je chráněn heslem, které zná pouze registrovaný účastník a musí ve svém vlastním zájmu dbát, aby heslo nebylo volně přístupné ostatním osobám a nemohlo tak dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití i registrace účastníka a jeho údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel nenese žádnou odpovědnost. Pravidla průběhu a užívání internetové aukce. V internetové aukci na internetovém portálu www.aukceobrazu.eu, je možno činit příhozy s cílem zakoupit položky, které si mohou účastníci prohlédnout osobně na adrese AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE, U Národní galerie 469, Praha - Zbraslav, 156 00, v provozní době nebo na výše uvedeném internetovém portálu. Zde jsou položky popsány včetně například techniky zhotovení, čistého rozměru bez rámu, vyvolávací ceny, aktuální ceny, výše minimálního příhozu a plánovaného časového intervalu do konce aukce. Bude-li však proveden příhoz během posledních 4 minut aukce, bude plánovaný čas ukončení prodloužen o 4 minuty. Čas ukončení bude prodlužován tak dlouho, dokud budou činěny příhozy. Odpočítávání času do konce aukce jednotlivé položky nemusí být shodné, pokud nemá účastník synchronizován čas s aukcí na svém počítači.

Drobná poškození popsaných položek, která odpovídají jejich stáří a opotřebení, se neuvádějí. Položky mohou nést restaurátorské zásahy, poškození rámů, přirozenou krakeláž olejomaleb, zažloutlost papíru starších tisků a kreseb. Popsána jsou pouze ta poškození, která by případně ovlivňovala uměleckou hodnotu dané položky. Pokud je položkou internetové aukce kulturní památka podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, bude na tuto skutečnost upozorněno v popisu položky a její cena bude zjištěna posudkem znalce. Kulturní památky lze vyvézt do zahraničí pouze s předchozím souhlasem příslušných orgánů. Prodej a vývoz předmětů kulturní hodnoty se řídí zákonem č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tyto předměty lze z ČR vyvézt pouze po předložení úředního osvědčení, že předměty nejsou prohlášeny za kulturní památku a že nejsou ani součástí souboru prohlášeného za kulturní památku ve smyslu zákona o státní památkové péči.

Je-li předmětem aukce sbírka nebo jednotlivé sbírkové předměty zapsané v centrální evidenci sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury, lze s nimi nakládat pouze za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Provozovatel ani zadávající vlastník nabízené položky dle smlouvy o zprostředkování prodeje, neodpovídá potencionálnímu kupujícímu za to, zda položka internetové aukce podléhá vývozním či dovozním předpisům českým či států dovozu. Provozovatel výslovně prohlašuje, že neodpovídá za jakoukoli škodu, ušlý zisk či jiné nároky, které mohou v souvislosti s vývozem či dovozem položek kupujícímu či komukoliv jinému vzniknout. Položky jsou v internetové aukci zveřejněny minimálně 7 dnů před jejím ukončením. Pokud na danou položku v aktuální aukci není dosud učiněna žádná nabídka, vyhrazuje si provozovatel nárok tuto položku v průběhu internetové aukce stáhnout zpět a prodat aktuálnímu zájemci bez čekání na konec aukce. V takovém případě musí být prodejní cena minimálně o 100% vyšší než cena vyvolávací + 20% aukční provize. Účastník po přihlášení do svého účtu, výběru položky v Aktuální aukci a kliknutí na její detail, přihazuje k ceně nabízené položky částku dle tabulky minimálních příhozů.

 

 

Tabulka minimální příhozů: 

 

Výše příhozu    při okamžité aukční ceně méně než    ,ale nižší než
100 Kč  5 000 Kč  
500 Kč   5 000 Kč 10 000 Kč
1 000 Kč  10 000 Kč 50 000 Kč
5 000 Kč   50 000 Kč 100 000 Kč
10 000 Kč 100 000 Kč 500 000 Kč
50 000 Kč  500 000 Kč 100 000 Kč
100 000 Kč  1 000 000 Kč 5 000 000 Kč
200 000 Kč  5 000 000 Kč  

 

 • U příhozu není akceptována částka příhozu v korunách a desetikorunách.
 • Příhoz je akceptován pouze zaokrouhlený na celé stokoruny (příklad: 200 Kč, 600 Kč, 1 200 Kč nikoli však 223  Kč, 655 Kč nebo 1 297 Kč)

 

Účastník má možnost zadat svůj příhoz následujícími způsoby:

a) Přihodit
Může akceptovat systémem nabídnutou částku, pokud je první dražitel na dané položce, draží položku za aktuální cenu, první příhoz je roven nule. Pokud je položka již dražena, systém nabídne částku, která je aktuálně další v pořadí dle tabulky minimálních příhozů (cena položky je tedy složena z aktuální ceny a příhozu) = volba standardního příhozu.
Může však také vložit částku své maximální nabídky, kterou je ochoten za položku okamžitě zaplatit, tedy vložit jakoukoliv částku větší než je aktuálně další v pořadí dle tabulky minimálních příhozů = volba vlastního příhozu. Aktuální cena položky se zvýší na jeho maximální nabídku. Příhoz je závazný a jeho anulace je vyloučena.

Jakmile vyprší čas aukce dané položky a u této položky se místo odpočtu času zobrazí Aktualizujte stránku,
je zapotřebí stránky ručně aktualizovat stisknutím kláves CTRL + F5 pro kontrolu zda-li nebyl na tuto položku učiněn příhoz a tím se prodloužil čas této položky opětovně na 4 minuty do ukončení.


b) Nastavení limitu
Může akceptovat systémem nabídnutou částku, která je aktuálně další v pořadí dle tabulky minimálních příhozů nebo zadat jakoukoliv částku větší než je výše aktuální ceny a minimálního příhozu, tak účastník nemusí sledovat průběh a čekat na konec internetové aukce. Systém pak bude automaticky přihazovat za účastníka nejnižší možnou částku, která bude nutná k tomu, aby účastník zůstal nejvýše přihazujícím a vyhrál aukci. Příhozy účastníka se budou zvyšovat jen do výše limitu, který nastavil. Účastník dle svého uvážení může limit navýšit či již zadaný limit ponížit. V okamžiku souběhu dvou stejných limitů systém automaticky upřednostní dříve zadaný příhoz.


Možnosti, které v případě „Přihodit do limitu“ mohou nastat:


b.1) účastník zadá limit na položku, kde není aktuálním dražitelem, systém nejprve provede příhoz dle tabulky minimálních příhozů (v případě dosud nedražené položky na vyvolávací cenu) a následně uloží limit účastníka do systému,
b.2) účastník zadá limit na položku, kde je aktuálním dražitelem a systém pouze uloží výši limitu do systému, aktuální cena zůstává nezměněna,
b.3) účastník zadá vyšší limit na položku, kde již limit zadal, vše proběhne jako u předchozích bodů s rozdílem, že systém přepíše starý limit účastníka, limitem novým vyšším, systém je nastaven tak, že sám sebe účastník nepřehodí, v případě, že je zrovna účastník nejvýše přihazujícím, aktuální cena položky zůstane stejná i po zvýšení účastníkova limitu, b.4) účastník zadá limit příliš vysoký, jeho výši může snížit tím, že nastaví limit nový, nižší, minimálně však o řád vyšší než bude aktuální cena v daném okamžiku, tak účastník dosáhne nižšího limitu. Maximální částka na konkrétní položku bude zveřejněna až v okamžiku jejího překonání jiným účastníkem.

Po ukončení internetové aukce budou částky archivovány v databázi pro případnou zpětnou kontrolu na základě žádosti registrovaného účastníka. Přihlášenému účastníkovi se automaticky aktualizuje stránka celkového výpisu položek aktuální aukce po třech minutách, dále pak 30s před ukončením odpočtu. V detailu konkrétní položky se automaticky aktualizuje stránka po jedné minutě, dále pak 30s před ukončením odpočtu. Pokud chce účastník okamžitou informaci o stavu položek v aktuální aukci, aktualizuje si potřebnou stránku osobně, pomocí tlačítka znovu načíst stránku. Novým vlastníkem položky se stává ten účastník, který provede v čase a termínu dané aukce nejvyšší příhoz a posléze částku zaplatí. Pokud na stejnou položku budou podány dvě stejné nabídky, systém automaticky upřednostní nabídku, která byla podána jako první. Rozhoduje tedy datum a čas nabídky. Jakmile aukce skončí, je vítězný účastník automaticky informován o výhře, platbě a převzetí položky prostřednictvím svého kontaktního e-mailu uvedeného v registraci.

 

IV.
Způsob platby a předání položky aukce

Vítězný účastník, který podáním nejvyšší nabídky vyhrál internetovou aukci a bude mu prodána daná položka, je povinen uhradit částku nejvyšší učiněné nabídky nejpozději do 10 kalendářních dnů od ukončení internetové aukce dané položky. Po uhrazení částky nejvyšší učiněné nabídky s poplatkem provozovatele se vítězný účastník internetové aukce stává vlastníkem položky a přechází na něj též nebezpečí škody, zničení a ztráty položky.

Vítězný účastník je povinen si položku převzít neprodleně poté, co se stane vlastníkem. Provozovatel vystaví účastníkovi doklad o zaplacení kupní ceny a poplatku. Vydražená položka bude předán pouze vítěznému účastníkovi na základě jeho identifikace nebo osobě s vyplněnou plnou mocí od vítězného účastníka internetové aukce. Vydraženou položku je možno převzít osobně na adrese AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s.r.o, U Národní galerie 469, Praha-Zbraslav, 15600 nebo požádat o zaslání věci do místa určení za paušální částku 500 Kč vč. DPH, zahrnující poštovné a balné za každou jednotlivou položku, nebo za více položek do celkového rozměru nepřesahující tyto rozměry 100 x 70 cm (tloušťka 15 cm).

U zaslání nerámovaných grafických listů účtujeme poštovné a balné v rámci ČR ve výši 200 Kč (maximálně 20 grafických listů v jedné zásilce).

Cena za zaslání položky do zahraničí (po státech EU) činí 30 EUR za každou jednotlivou položku, nebo za více položek do celkového rozměru nepřesahující tyto rozměry 100 x 70 cm (tloušťka 15 cm).

Náklady na přepravu položky hradí vítězný účastník. Odpovědnost za vydraženou položku při přepravě nese přepravce. Nebezpečí škody na položce přechází na vítězného účastníka internetové aukce okamžikem předání externímu přepravci. Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodnout, z bezpečnostních důvodů, která položka může být doručena externím přepravcem a kdy je nutné osobní převzetí položky na adrese AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s.r.o, U Národní galerie 468, Praha-Zbraslav, 15600, zejména u případného zasílání položek do zahraničí. Zasílání zasklených položek není doporučeno.

Za bezpečné doručení zasklených obrazů, obrazů malovaných na skle a plastik a dalších křehkých předmětů nenese aukční síň žádnou odpovědnost a je na uvážení dražitele zda-li podstoupí riziko poškození obrazu či rozbití skla přepravcem. V případě nevyzvednutí vydražené a uhrazené položky je bezplatné skladné po dobu 14 dnů ode dne vydražení, po té je účtováno skladné ve výši 150 Kč, vč. DPH, na jednotlivou položku za každý den, nebo tyto položky budou opětovně vloženy do aukčního prodeje s tím, že zisk z těchto vydražených položek bude použit na úhradu dlužné částky. Dražitel tímto ztrácí jakýkoli nárok na vydraženou položku, nebo vrácení peněžní částky. Pokud dojde k opožděné platbě za danou položku, která bude učiněna po splatnosti dle těchto VOP, může provozovatel zaslat částku zpět vítěznému účastníkovi a to sníženou o škodu ve výši smluvní pokuty stanovené na 50 % z celkové částky za danou položku plus 20% provizi provozovatele, bez nároku na danou položku ze strany vítězného účastníka.

 

V případě neuhrazení vydražené položky do termínu 10 kalendářních dnů od ukončení internetové aukce dané položky, bude aukce považována za zmařenou.

V tomto případě si může provozovatel AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s.r.o. nárokovat pokutu ve výši 50 % z celkové částky za danou vydraženou a neuhrazenou položku vítězným účastníkem plus 20% provize provozovatele z celkové dosažené částky z vydražené položky a po vítězném účastníkovi bude požadována k úhradě, včetně všech nákladů právního zastoupení a soudních výdajů a to bez jakéhokoli nároku na vydraženou položku aukce. Platby budou účastníkem uhrazeny bankovním převodem na bankovní účet provozovatele č. 2300823454/2010, vedený v FIO bankou, pokud nebude dohodnuto jinak. Neuhrazené položky mohou být zařazeny zpět do internetové aukce nebo odprodány jiným zájemcům a jejich původní aukce bude považována za zmařenou.

Zprostředkovatel / provozovatel" AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s.r.o. je oprávněn nechat se zastupovat 3. osobou na základě substituční plné moci.

 

Účast v internetové aukci je dobrovolným rozhodnutím jednotlivce s vědomím svých finančních možností a zároveň s vědomím všech povinností plynoucích z takové účasti se všemi právními důsledky s tím spojenými.

Od 1.5. 2017 je každý nový dražitel, který nemá státní občanství České republiky povinen, jako podmínku pro registraci nového dražitele, složit na účet aukční síně AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s.r.o. vratnou dražební jistinu ve výši 10 000 Kč (400 EUR). V případě neúspěšné aukce bude tato částka (neúročená), nedohodnou-li se strany výslovně jinak, do 14 dnů od konce aktuální aukce vrácena na bankovní účet, ze kterého byla na účet aukční síně AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s.r.o. poukázána.

V případě úspěšné aukce bude jednostranným zápočtem ze strany aukční síně AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s.r.o. odečtena částka za vydražený předmět (včetně provize pro aukční síně AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s.r.o.) od zaslané dražební jistiny, a zbylé finanční prostředky budou do 14 dnů od skončení aukce vráceny na bankovní účet, ze kterého byly na účet aukční síně AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s.r.o. poukázány. Pokud bude částka za vydražený předmět (včetně provize pro aukční síně AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s.r.o.) vyšší než složená dražební jistina, je dražitel povinen v příslušné lhůtě doplatit rozdíl mezi zaslanou dražební jistinou a cenou za vydražený předmět (včetně provize pro aukční síně AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s.r.o.). Pokud dražitel nebyl v předchozí aukci úspěšný (tj. stal se vydražitelem předmětu, včas předmět uhradil a převzal), je povinen tuto zálohu skládat vždy před každou novou aukcí do chvíle (pokud se strany nedohodnou tak, že dražební jistina zůstane v dispozici aukční síně AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s.r.o. až do další aukce), než se stane vydražitelem minimálně jednoho předmětu, který včas uhradí a převezme. aukční síň AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s.r.o. je plně oprávněna přednostně použít dražební jistinu k jednostrannému zápočtu na škodu (či ušlý zisk), kterou jí dražitel případně způsobí např. tím, že předmět vydraží, nicméně tento řádně a včas nezaplatí a nepřevezme.

 

Bankovní údaje:

Fio banka Bankovní účet je veden v EURO
Číslo účtu: 2402443778/2010
Majitel účtu: AUKCE OBRAZŮ U NÁTODNÍ GALERIE s.r.o.
IBAN: CZ7720100000002402443778
BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX
Měna: EUR
Částka: 400 Eur
Variabilní symbol: Číslo průkazu totožnosti, který zaslal při registraci.

 

Odstoupení od smlouvy

Účastník má právo odstoupit od smlouvy o účasti na internetové aukci za účelem uzavření kupní smlouvy na položku aukce ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy, tedy od registrace účastníka. K odstoupení může účastník použít formulář „odstoupení od smlouvy“, který vyplní a odešle na e-mail galerie@aukceobrazu.eu, případně poštou na adresu sídla provozovatele písemnou formou doporučeného dopisu. V případě učinění vítězného příhozu na položku aukce zaniká právo na odstoupení od smlouvy, neboť učiněním příhozu účastníkem se má za to, že účastník tímto dal výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Účastník byl nezpochybnitelně upozorněn na právo a povinnost si před učiněním vlastní nabídky položku aukce osobně důkladně prohlédnout v provozních hodinách v prostorách AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s.r.o., U Národní galerie 469, Praha-Zbraslav, 15600. Po vítězném příhozu zaniká právo na odstoupení od smlouvy, neboť jde o položky, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli provozovatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy vzhledem k tomu, že položka aukce byla účastníkem získána podáním nejvyšší nabídky dané v internetové aukci. Účastník je tak již vázán povinností uzavřít kupní smlouvu na položku aukce.

 

V.
Reklamační řád

Uplatnění reklamace položky je možno pouze z důvodu vážného podezření na falzum, vzhledem k tomu, že se jedná o položky staré a opotřebené a účastník si je může osobně prohlédnout a posoudit na adrese AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s.r.o., U Národní galerie 469, Praha-Zbraslav, 15600. V případě takové reklamace účastník do tří dnů od okamžiku uhrazení ceny položky včetně poplatku, na účet provozovatele, informuje o této skutečnosti provozovatele. Po té vítězný účastník je povinen do 14 kalendářních dnů ode dne podání reklamace předložit provozovateli písemný znalecký posudek od soudního znalce v oboru výtvarné umění, který jednoznačně prokáže, že se jedná o falzum. Tento posudek si zajistí výherní dražitel sám a na své vlastní náklady. Vzhledem k možnosti prohlídky vydražené položky v průběhu celé aukce, nebude negativní ani pozitivní znalecký posudek dražiteli proplacen ani jinak kompenzována náhrada spojená s vyhotovením znaleckého posudku.

Reklamace musí být podána písemnou formou doporučeného dopisu na adresu sídla provozovatele, pokud nebude dohodnuto jinak. U uměleckých předmětů, zejména obrazů a starožitností, se v popisu položek uvádějí jen takové chyby a poškození, které ovlivňují jejich uměleckou hodnotu a mohou mít vliv na jejich cenu. Tyto položky mohou být i restaurované, poškozené, nefunkční apod. Případné poškození či nefunkčnost je již zohledněno v ceně položek a každý zájemce o koupi má možnost si nabízené položky před učiněním vítězného příhozu osobně prohlédnout na adrese AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s.r.o., U Národní galerie 469, Praha-Zbraslav, 15600. Reklamace týkající se ceny, jakosti, stavu a funkčnosti vydražené položky jsou po učinění vítězného příhozu vyloučeny.

V případě nepřevzetí vydražené a již uhrazené položky do 6 měsíců od ukončení aukce, tato položka propadne ve prospěch aukční síně provozující společností AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s.r.o. Dražitel, který tuto položku vydražil a uhradil nebude mít jakýkoli nárok na předání této položky a ani na vrácení uhrazené částky včetně provize. Po uplynutí čtrnáctidenní lhůty od ukončení aukce může provozovatel aukční síně požadovat poplatek za skladné 150 Kč za každý jednotlivý den uskladnění a to za každou jednotlivou vydraženou položku do uplynutí 6 měsíců, kdy tato položka propadá ve prospěch aukční síně provozující společností AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s.r.o.

Nevyzvednuté položky aukce vítězným dražitelem déle než 14 dní od ukončení aukce, budou všechny tyto položky převezeny do depozitního skladu u obce Slapy nad Vltavou, kde budou následně dražitelům předávány. Předání bude možné pouze ve čtvrtek mezi 11:00 - 12:00 po předchozí telefonické či e-mailové dohodě. Tyto položky již nebude možné přepravit zpět do sídla společnosti na Zbraslav. V případě, že dojde k jakémukoli poškození položky při manipulaci, nebo přepravou do depozitního skladu. Nenese aukční síně provozující společností AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s.r.o. za toto poškození žádnou odpovědnost, jelikož vítězný dražitel nesplnil podmínky aukce a položku si nevyzvedl v daném termínu 14 dní od ukončení aukce.

 


 

1. Práva z vadného plnění

Účastník souhlasí s tím, že doba pro uplatnění práv z vadného plnění je v této smlouvě stanovena na lhůtu 12 měsíců. Toto ustanovení se však nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí, či vyplývá-li to z povahy věci. V případě, že provozovatel bude odpovídat účastníkovi za škodu, účastník souhlasí s tím, že náhrada škody bude omezena. Provozovatel není povinen hradit ušlý zisk, ani škodu, ke které by došlo i jinak. Hradí se pouze vzniklá majetková újma v prokázané výši, a to do výše zaplacené kupní ceny položky. Provozovatel dále neodpovídá účastníkovi za škodu na položce, ke které dojde za dobu prodlení účastníka s jejich převzetím.

 

Povinnosti provozovatele

Provozovatel se zavazuje provést internetovou aukci zodpovědně, poctivě a s vynaložením svých odborných znalostí a technického vybavení. Technické vybavení provozovatele umožňuje vytvoření internetové aukce a její uživatelské zpřístupnění v souladu se zadáním a podklady předanými vlastníky. Provozovatel se zavazuje zajistit aplikace aukce tak, aby byl její průběh řádný a aby se v internetové aukci dosáhlo pokud možno nejvyšší nabídky. Provádí veškerá nastavení, eviduje a registruje účastníky, provádí zadávání a editaci aukcí, dohlíží nad jejich průběhem a prezentuje jejich výsledky.

 

2. Oprávnění provozovatele

Provozovatel je oprávněn zrušit registraci účastníkovi, který jakýmkoli způsobem porušil či nedodržel VOP této internetové aukce či zmařil jakoukoli předešlou aukci. Takto vyloučený účastník se nesmí pokoušet o novou registraci a to ani prostřednictvím jiné osoby, která by se za něj registrovala a následně dražila. Takové jednání bude považováno za jednání úmyslně podvodné se všemi právními důsledky s tím spojenými. Provozovatel bude po takovém účastníkovi vymáhat veškerou vzniklou škodu a ušlý zisk. Každý účastník může mít pouze jeden účet. Zjistí-li provozovatel, že účastník má zřízeno více účtů, je oprávněn bez náhrady tyto účty účastníkovi zrušit. V případě výpadku serveru, elektrického proudu nebo živelné pohromy, ale také v případě závažného protiprávního jednání vlastníka položky, si provozovatel vyhrazuje právo aukci dané položky zrušit či změnit její termín. Provozovatel má právo prodloužit aukci, nastanou-li jakékoliv technické problémy na straně provozovatele internetové aukce, které znemožní většině účastníků činit nabídky nebo jsou-li nefunkční hlavní funkce pro nalezení internetové aukce.

Provozovatel výslovně upozorňuje, že neručí za rychlost připojení, rychlost přenosu dat, případně její případné snížení, za trvalý a nepřerušovaný přístup účastníka k internetové aukci, za rychlost kliku zobrazeného na počítači účastníka a jeho promítnutí do internetového aukčního systému a konkrétní aukce, jíž se účastník účastní. Provozovatel neodpovídá účastníkům za škodu, která vznikne v souvislosti s provozem portálu www.aukceobrazu.eu, zejména neodpovídá za výpadky či omezení dostupnosti internetové sítě, jejich prostřednictvím se uskutečňuje přenos dat jak na straně účastníka, tak na straně provozovatele. V případě výpadku aukčního systému má provozovatel právo na opakování položky aukce, na kterou nebylo možné v době tohoto výpadku dražitelem učinit příhoz. Dražitel, který byl v případě výpadku serveru vítězným dražitelem nemá na tuto vyhranou položku nárok a opakované aukce se může zúčastnit opakovaně.

Vyvolávací cena u opakované položky může provozovatel stanovit na takovou částku, která byla na položce před výpadkem systému. O opakování aukce musí být dražitelé informováni minimálně 24 hodin pře opakováním aukce prostřednictvím e-mailové zprávy. Provozovatel nehradí v žádném případě jakékoli náklady, které měl účastník aukce s případnou účastí v internetové aukci. Provozovatel upozorňuje zájemce, že v případě nesplnění podmínek pro účast v internetové aukci, nebude jeho registrace dokončena potvrzením administrátora a nebude mu umožněn přístup do internetové aukce. Současně provozovatel upozorňuje uživatele aukčního systému, že jakékoli zneužití tohoto systému může být posuzováno jako trestný čin.

 

Závěrečná ustanovení

Popis položek uvedených v internetové aukci je prováděn odborníky AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE, jejich správnost však nemůže být zaručena. Provozovatel neručí za pravdivost a úplnost informací poskytnutých vlastníky provozovateli pro účely aukce. Každý účastník internetové aukce si může položky před aukcí nebo během ní osobně prohlédnout v prostorách AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s.r.o., U Národní galerie 469, Praha-Zbraslav, 15600 a osobně posoudit. Účastník si též může před samotnou aukcí zajistit znalecký posudek od znalce, kterého si k posouzení osobně přizve. Provozovatel si však vyhrazuje právo názor takového znalce neakceptovat a položku nadále nabízet v internetové aukci. Pouze v případě písemného znaleckého posudku od soudního znalce v oboru výtvarné umění dokazující, že se jedná o falzum, může danou položku z aukce vyloučit.

Na základě uvedených podmínek a smluv mezi provozovatelem a vlastníky nabízených položek se služby poskytované provozovatelem internetové aukce považují za poskytnuté okamžikem uhrazení konečné ceny položky s poplatkem za zprostředkování vítězným účastníkem internetové aukce. Vlastnické právo na položku přechází na vítězného účastníka okamžikem uhrazení konečné ceny položky s poplatkem 20% za zprostředkování. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu VOP bez předchozího upozornění, a to tím, že zveřejní jejich poslední a úplné znění na internetových stránkách www.aukceobrazu.eu. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění VOP v platnost.

Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. V případě nevymahatelnosti či neúčinnosti jakéhokoli ujednání VOP bude takové ustanovení neúčinné jen v rozsahu jeho nevymahatelnosti či neplatnosti, zbývající ustanovení zůstanou závazná. Poskytovatel a účastník souhlasí, že jejich vztahy neupravené těmito VOP se budou řídit ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a současně že veškeré spory vzniklé z těchto VOP a v souvislosti s nimi budou projednávány v pravomoci soudů dle právního řádu České republiky.

 

Bankovní účet pro tuzemské dražitele
vedený v Kč:

Číslo bankovního účtu: 2300823454/2010
IBAN: CZ3520100000002300823454
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Bankovní účet pro zahraniční dražitele
vedený v EURO:

Číslo bankovního účtu: 2402443778/2010
IBAN: CZ7720100000002402443778
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Majitel účtu: AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s.r.o.

 

V případě zájmu o platbu za vydraženou položku v eurech, musí být zaslána vítězným dražitelem žádost na emailovou adresu galerie@aukceobrazu.eu.
Následně bude dražiteli zaslána výzva k platbě s částkou v eurech dle kurzu ČNB ke dni zdanitelného plnění.

 • Platba v eurech je možná pouze pro zahraniční dražitele.
 • Při platbě je zapotřebí jako variabilní symbol uvést číslo položky, nebo číslo položky uvést do poznámky pro příjemce.

 

Následující výrazy mají podle mínění našich expertů tento význam:

 • Jméno a příjmení autora: - jisté dílo daného autora - S ohledem na možnou shodu jména a příjmení dvou či více autorů, je zapotřebí vycházet z popisu autora "o autorovi" v detailu aukce jednotlivé položky.
 • Označení u jména autora označeno znamená - možná cizí rukou - V případě tohoto označení u názvu autora, nepotvrzuje naše aukční síň, že se jedná o dílo daného autora. V případě výherního příhozu není možné nárokovat reklamaci na autorství daného díla.
 • Označení u jména autora připsáno znamená - pravděpodobně, ale nikoliv nutně autentické dílo umělce - V případě tohoto označení u názvu autora, nepotvrzuje naše aukční síň, že se jedná o dílo daného autora. V případě výherního příhozu není možné nárokovat reklamaci na autorství daného díla.
 • Označení u jména autora dílna znamená - dílo vzniklé pravděpodobně v dílně, tj. v bezprostředním okolí umělce - V případě tohoto označení u názvu autora, nepotvrzuje naše aukční síň, že se jedná o dílo daného autora. V případě výherního příhozu není možné nárokovat reklamaci na autorství daného díla.
 • Označení u jména autora škola znamená - dílo vzniklé ve stylové a časové blízkosti umělce nebo regionální skupiny umělců - V případě tohoto označení u názvu autora, nepotvrzuje naše aukční síň, že se jedná o dílo daného autora. V případě výherního příhozu není možné nárokovat reklamaci na autorství daného díla.daného autora.
 • Označení u jména autora okruh znamená - dílo vzniklé v širokém okruhu vlivu umělce - V případě tohoto označení u názvu autora, nepotvrzuje naše aukční síň, že se jedná o dílo daného autora. V případě výherního příhozu není možné nárokovat reklamaci na autorství daného díla.
 • Označení u jména autora následovník znamená - dílo vzniklé ve stylu umělce, ale případně později - V případě tohoto označení u názvu autora, nepotvrzuje naše aukční síň, že se jedná o dílo daného autora. V případě výherního příhozu není možné nárokovat reklamaci na autorství daného díla.
 • Označení u jména autora napodobitel znamená - napodobení nebo opakování díla vzniklé neurčitého data po díle - V případě tohoto označení u názvu autora, nepotvrzuje naše aukční síň, že se jedná o dílo daného autora. V případě výherního příhozu není možné nárokovat reklamaci na autorství daného díla.

 

Veškerý obsah umístěný na internetových stránkách Provozovatele podléhá autorskoprávní ochraně a jeho kopírování, rozmnožování, šíření či sdílení bez výslovného souhlasu Provozovatele je výslovně zakázáno. Copyright © 2017 - 2022 AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s.r.o.

 

VOP platné v aktualizovaném znění od 25. 10. 2023.